Liên hệ

Trường PTDTBT-TH Công Bằng

Địa chỉ: Nà Chảo, Công Bằng, Pác Nặm, Bắc Kạn
Hiệu Trưởng: Nguyễn Đình Hoàn

Điện thoại:
Email: c1congbang.pgdpacnam@backan.edu.vn